Bekijk het gehele assortiment

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
  1. In deze algemene voorwaarden worden met "Nenko" aangeduid Nenko Beheer B.V. statutair gevestigd te Kerkdriel en kantoorhoudende te (5301 LW) Zaltbommel aan de Valeton 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50041282) en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van Nenko Beheer B.V. hanteren, waaronder in ieder geval begrepen Nenko B.V. statutair gevestigd te Zaltbommel en kantoorhoudende te (5301 LW) Zaltbommel aan de Valeton 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11019171 en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Nenko. Uitsluitend door Nenko schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Nenko niet van toepassing.
1.3    Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Nenko en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
2.1    Een aanbod van Nenko geschiedt vrijblijvend en kan door Nenko worden herroepen,
ingetrokken of gewijzigd binnen 7 kalenderdagen na de kennisneming door Nenko van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies in het kader van een aanbod door Nenko verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte –algemene- informatie, binden Nenko niet
2.2   Een aanbod van Nenko is gedurende 1 maand na de toezending daarvan door Nenko geldig, tenzij bij het
aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Nenko schriftelijk is verlengd.
2.3    Indien door Nenko een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Nenko en de opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Nenko of door uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door Nenko. Uitsluitend het aanbod  van Nenko respectievelijk de factuur van Nenko voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.4    Indien door Nenko geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door Nenko. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Nenko respectievelijk de factuur van Nenko voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.5    Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen
en/of aanvullingen door Nenko en de opdrachtgever eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.
2.6    De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) annuleert of ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken, rechten en vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 8 gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Nenko te vergoeden de door Nenko in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
2.7    Nenko heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele
te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
 1. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voortvloeiende verbintenissen;
 2. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
 3. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;
 4. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
 5. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
 6. executoriaal beslag onder Nenko ten laste van de opdrachtgever;
 7. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;
 8. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de
aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
 1. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen.
De opdrachtgever is verplicht Nenko onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.
2.8     Nenko is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.7 bedoelde
gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.     
2.9     Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Nenko ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Nenko gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Prijs en betaling
3.1    Door Nenko kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Ook zijn in de prijs niet inbegrepen:
 1. de kosten voor, grond-, hei-, hak-, breek- funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
 2. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
 3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;
 4. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 5. de kosten voor heis- of hefwerktuigen en takels;
 6. reis- en verblijfkosten.
Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden Nenko niet. Aan in een tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
3.2    Nenko heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te
passen met inachtneming van de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het CBS. Een
aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
3.3    Facturen van Nenko dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van Nenko vermelde
        betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na
de factuurdatum worden voldaan.
3.4    Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft
betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen
wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door Nenko te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Nenko verschuldigd.
3.5    Nenko heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
3.6    De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Nenko op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Nenko tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de opdrachtgever in verzuim is.

3.7     De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Nenko de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Nenko te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van Nenko desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft Nenko het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.
3.8     De opdrachtgever is verplicht een door Nenko ten aanzien van een betalingsverplichting van de opdrachtgever verzocht voorschot binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van Nenko aan Nenko te betalen. Wanneer een voorschot is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 - Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1     Krachtens de overeenkomst te leveren zaken en/of te verlenen rechten worden door Nenko steeds aan de opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Nenko verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen, volledig aan Nenko zijn betaald. De opdrachtgever is tot volledige betaling niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 4.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

Artikel 5 - Rechten van intellectuele eigendom
5.1     Alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, vormgeving, analyses, rapporten, methoden, modellen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna aangeduid met "Voortbrengselen", berusten uitsluitend bij Nenko en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.
5.2     Voortbrengselen en daarin vervatte informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van Nenko en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 8.1. (eerste zin) geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.
5.3    Nenko heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.
5.4    Door Nenko ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van Voortbrengselen in strijd met de rechten van Nenko en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door Nenko verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.
5.5    Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan Nenko toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel 5.5 bedoelde voorwaarden van derden.
5.6    Onverminderd artikel 6 zal Nenko de opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de opdrachtgever door gebruik van Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, indien de opdrachtgever Nenko onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling van die vordering volledig aan Nenko overlaat en instructies van Nenko ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover Voortbrengselen door een ander dan Nenko zijn gewijzigd. Indien de hiervoor in dit artikel 5.6 bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door Nenko onherroepelijk wordt erkend, zal Nenko hetzij de betrokken Voortbrengselen van de opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij de opdrachtgever in staat stellen om de betrokken Voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. Nenko is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de opdrachtgever te vrijwaren.
5.7    De opdrachtgever zal Nenko vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Nenko door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Nenko als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Nenko vergoeden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding
6.1    Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Nenko zijn beperkt door de artikelen  6.1 tot en met 6.7. De artikelen 6.1 tot en met 6.8 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van Nenko gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van Nenko hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.8 te doen.
6.2    Nenko is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Nenko aan Nenko toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Nenko toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde elektronische verzending van verklaringen en gegevens. Nenko is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) gebruik van haar adviezen.
6.3       Aansprakelijkheid van Nenko kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever Nenko onverwijld na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Nenko gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
6.4    Een verplichting van Nenko tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door Nenko verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Nenko wordt betaald. Nenko is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.
6.5    De opdrachtgever zal Nenko vrijwaren van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Nenko geleverde zaken en/of verleende diensten. De opdrachtgever zal Nenko vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door Nenko aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door Nenko geleverde zaken.
6.6    Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van Nenko ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van Nenko en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever Nenko zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.
6.7    De opdrachtgever staat er voor in dat door Nenko te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever zal Nenko vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Nenko verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.
6.8     De opdrachtgever staat er voor in dat Nenko tijdig over alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen beschikt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever zal Nenko vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat Nenko heeft gehandeld in strijd met een vergunning, ontheffing of andere beschikking.

Artikel 7 - Overmacht
7.1     Indien Nenko door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Nenko door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Nenko en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen, brand, verlies of diefstal en weersomstandigheden.
7.2     Indien Nenko door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover Nenko geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Artikel 8 - Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie
8.1     De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door Nenko verstrekte, van Nenko betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door Nenko als zodanig is aangeduid.
8.2     Door schending van het artikel 8.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan Nenko een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,-- voor iedere schending en van € 5.000,-- voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit ieder schending voortvloeiende schade aan Nenko te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan Nenko te verantwoorden en af te dragen.

Artikel 9 - Algemeen
9.1     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie door of namens hem (schriftelijk) verstrekte gegevens (zoals gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen) en staat in voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Nenko heeft het recht, maar is niet verplicht de juistheid, volledigheid en consistentie van door de opdrachtgever verstrekte gegevens en functionele specificaties te onderzoeken en heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever door Nenko geconstateerde onvolkomenheden heeft hersteld.
9.2     De opdrachtgever zal Nenko op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en zal Nenko onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de opdrachtgever.
9.3     Aanbiedingen van en overeenkomsten met Nenko worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met Nenko niet van toepassing.
9.4     De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.
9.5     Vorderingsrechten van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst vervallen in ieder geval één jaar na het ontstaan ervan.
9.6     Indien Nenko een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTVERLENING

Artikel 10 - Algemeen
10.1   Door Nenko kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Nenko bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Nenko zoveel mogelijk in acht worden genomen. Nenko is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Nenko kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van Nenko ingetreden omstandigheden. Termijnen gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen et cetera in bezit zijn van Nenko, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
10.2  De opdrachtgever is verplicht te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van de te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die zaken en/of diensten op eerste verzoek van Nenko af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 10.2 bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
10.3  De opdrachtgever is verplicht om Nenko tijdig in kennis te stellen van door Nenko in acht te nemen regelgeving en normen, die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden.
10.4 Door Nenko kenbaar gemaakte afbeeldingen, maatvoering, kleuren, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, beschrijvingen, modellen en/of monsters vormen uitsluitend algemene informatie.                                De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan verschillen tussen de geleverde zaken/diensten en algemene informatie.

Artikel 11- Levering en afname van zaken
11.1   Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de (af)levering van zaken door Nenko op de plaats van de onderneming van Nenko. Nenko is niet verplicht zaken af te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats. Nenko heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen.
11.2   Vervoer en verzending van de door Nenko aan opdrachtgever te leveren zaken geschieden voor rekening van de opdrachtgever, met toepassing van de door Nenko kenbaar gemaakte tarieven.
11.3   De kosten van uitvoering van door de opdrachtgever verzochte of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever door Nenko aanvaarde wijzingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.4   Onverminderd de artikelen 4.1 en 10.2 zijn door Nenko te leveren zaken voor risico van de opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de opdrachtgever om door Nenko te leveren zaken af te nemen. Indien levering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd met ingang van het bepaalde in dit artikel.
11.5   De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van de door Nenko geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en Nenko bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van 1 de door Nenko geleverde zaken in kennis te stellen. Door Nenko geleverde zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever 7 kalenderdagen na levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
11.6   Nenko is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de/ opdrachtgever aan Nenko geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Nenko van de reden van het retourneren. Door de opdrachtgever is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Nenko de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Nenko geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door Nenko in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Nenko te vergoeden.
11.7   Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal Nenko aan de opdrachtgever verkochte zaken (laten) installeren.
11.8   Indien installatie door Nenko is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de installatie geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste faciliteiten (zoals telecommunicatiefaciliteiten) ter beschikking te stellen.
11.9   Indien Nenko door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken zaken aan de opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen Nenko en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).
11.10 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Nenko niet verplicht krachtens en/of in het kader van de overeenkomst (af)geleverde zaken te onderhouden. Nenko is niet verplicht na het tot stand komen van een tot (af)levering van zaken strekkende overeenkomst een tot onderhoud van die zaken strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.
11.11 De opdrachtgever, die uit de uitoefening van het recht op ontbinding, voortvloeiende verplichtingen toerekenbaar niet (tijdig) nakomt, is zonder ingebrekestelling in verzuim en is verplicht uit niet (tijdige) nakoming voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 12 - Verlening en afname van diensten
12.1  Nenko is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door Nenko schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat. De overeenkomst tot dienstverlening houdt in geen geval een resultaatsverplichting voor Nenko in.
12.2   De opdrachtgever is verplicht om alle informatie die van belang is of van belang kan zijn voor de overeengekomen dienstverlening tijdig aan Nenko te verstrekken en Nenko tijdig op de hoogte te houden van nieuwe feiten en ontwikkelingen.
12.3 Indien is overeengekomen dat Nenko diensten buiten een onderneming van Nenko verleent, is de opdrachtgever verplicht om voor de dienstverlening benodigde faciliteiten (zoals energie en internetverbindingen) ter beschikking te stellen.
12.4  Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft Nenko het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
12.5  Nenko is uitsluitend verplicht om bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening te verstrekken aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien Nenko die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Nenko is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan Nenko een door Nenko op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.
12.6   Nenko heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer anderen (dan een of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.
12.7  De opdrachtgever is voor de diensten van Nenko een vergoeding verschuldigd op basis van de geldende tarieven van Nenko (op basis van besteding van tijd of vaste tarieven), tenzij Nenko en de opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen. De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de diensten van Nenko tenzij Nenko en de opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.8  Indien Nenko op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan Nenko een door op basis van haar tarieven vast te stellen - aanvullende - geldsom verschuldigd. Nenko is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.
12.9  Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht Nenko daarvan voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere leveranciers.
 
Voor welke doelgroep zoek je een product?
Ouderen & Dementie
Ouderen & Dementie
Gehandicapten
Gehandicapten
Kinderen
Kinderen
Therapie & Beweging
Therapie & Beweging
Geen specifieke doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Verder naar stap 2
Voor dit onderdeel dien je ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren
VOOR NEDERLANDSE KLANTEN : Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat je direct koppelt aan jouw internetbankier programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft je je niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maak je gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kun je direct met iDEAL betalen. Je rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van je eigen bank. Betalen zoals je eigenlijk al gewend bent.
Met een creditcard betaal je veilig op internet. Je betaalt met de gegevens die op de creditcard (MasterdCard, Maestro of Visa) te vinden zijn: - de naam op de kaart - het kaartnummer, centraal afgebeeld op de voorkant van de creditcard - de vervaldatum (de maand en jaar van de vervaldatum staan op de voorkant) - de validatiecode op Visa of MasterdCard (CVV of CVC) is een driecijferige code op de achterkant van de kaart. Deze code is een extra veiligheidscontrole.
Met PayPal is betalen online veilig en beschermd. Je hoeft geen creditcard bij de hand te houden om te betalen. Je bankrekening of creditcardnummer is immers al veilig opgeslagen in je PayPal-account, dus het is niet nodig eindeloos gegevens in te voeren. Met PayPal heb je alleen een e-mailadres en wachtwoord nodig en kan er binnen een paar klikken veilig online worden betaald. PayPal is gratis voor kopers. Enkel mogelijk voor betalingen tot 250 euro excl. BTW
Een overboeking houdt in dat het geld vooraf via een reguliere bankoverschrijving wordt overgemaakt. Je ontvangt een e-mail van Buckaroo met hierin het bankrekeningnummer, naam van de begunstigde en uiteraard het over te maken bedrag. Je dient het bedrag binnen 7 dagen over te maken via een reguliere bankoverschrijving.
Zodra wij het geld hebben ontvangen wordt de bestelling verwerkt. Als wij binnen 7 dagen geen betaling hebben ontvangen wordt de bestelling geannuleerd.
Let op : in de tussentijd kan de levertijd van bepaalde producten veranderd zijn!
Je kunt het bedrag dat op de orderbevestiging is weergegeven binnen 7 dagen storten op onderstaande rekening. Op het moment dat het geld op onze rekening staat wordt de bestelling verstuurd, mits het artikel/de artikelen voorradig zijn.

Voor Nederland : Nenko BV - Kerkdriel
ABN AMRO 's-Hertogenbosch
Rekeningnummer : NL54ABNA0539216089

Voor België : Nenko BVBA - Vorst-Laakdal
Fortis Bank Geel
Rekeningnummer : BE0230052464084

Wil je ervoor zorgen dat bij de betaling altijd het orderbevestigingsnummer vermeld is!
Werk je bij een instelling? Dan heb je bij ons ook de keuze om op Rekening* te betalen, je ontvangt dan een factuur na verzending van de bestelling. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. *Afhankelijk van het rekeningbedrag kunnen wij ervoor kiezen de aangeboden betalingsmogelijkheid niet te accepteren en/of een vooruitbetaling te vragen.
Geen informatie beschikbaar
More info soon
BANCONTACT IS EEN BELGISCHE BETAALMETHODE :
Het online betaalproces verloopt via een beveiligde verbinding met je vertrouwde internetbankieromgeving.
- Volg de instructies online samen met de digipass of kaartlezer of
-Betaal gemakkelijk met uw Payconiq by Bancontact-app of bank-app
Het maximumbedrag per factuur is momenteel € 1.500. Verder dien je ook rekening te houden met een maximumbedrag per dag voor elke kaart die in de Payconiq by Bancontact app is opgenomen: je kan tot maximum € 2.500 betalen per dag en per kaart.
Geen informatie beschikbaar
Geen informatie beschikbaar
Wil je er zeker van zijn dat de bestelde producten ook daadwerkelijk op dit jaar gefactureerd worden? Wij zullen dan zorgen dat je geen budgettechnische problemen ondervindt en dat het budget van dit jaar gewoon gebruikt kan worden zelfs wanneer producten op dit moment niet leverbaar zijn.
AfterPay - Achteraf betalen (VOOR NEDERLANDSE KLANTEN). AfterPay voert voor Nenko.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay om de betaling binnen 14 dagen te voldoen. Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay. - Er wordt € 0.99 aan extra kosten berekend voor gebruik van AfterPay. - Het maximum orderbedrag voor nieuwe klanten is € 250,00. - Het maximum orderbedrag voor bij AfterPay bekende klanten is € 750,00.
Er wordt een pakbon naar je gemaild zodra het pakket klaarstaat. Je kunt het pakket dan de daarop volgende werkdag vanaf 8.30 uur afhalen (wij zijn tot 17.00 uur geopend).
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor 5% korting op je eerstvolgende bestelling!
Op de hoogte blijven?
8.7
Nederlands/Vlaams